جمعه 8 اسفند 1399  

ارتباط با دبیرخانه

دبیرخانه هیات امنا.

  آدرس : آبادان ، کوی ذوالفقاری ، ابتدای سی متری ، ستاد مرکزی دانشکده ، دبیرخانه دائمی هیات امناء دانشکده علوم پزشکی آبادان
   تلفن: 7-53384004   داخلی  2168
   نمابر: 53384020

   آدرس پست الکترونیکی :
omana@abadanums.ac.ir