جمعه 8 اسفند 1399  

اعضاء کمیسیون دائمی

اعضاء کمیسیون دائمی هیات امناء دانشکده .

دکتر شکراله سلمان زاده ( رئیس دانشگاه و رئیس کمیسیون )

دکترهنگامه پروین (رئیس دبیر خانه هیأت امناء ودبیر کمیسیون )

جناب آقای محمد فروزنده (عضو هیأت امناء)

جناب آقای دکتر محمد اسماعیل مطلق (عضو هیأت امناء)

جناب آقای عبد علی رامی ( مدیر مالی)