جمعه 8 اسفند 1399  

معرفی

اعضاء فعلی هیات امناء دانشکده علوم پزشکی آبادان.

دکتر سعید نمکی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس هیأت امناء

دکتر محمد مهدی ناصحی، نماینده وزیر و دبیر مجامع، شوراها و هیأت های امنا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

دکتر شکراله سلمان زاده  (رئیس دانشگاه و دبیر هیات امناء )

دکتر غلامرضا شریعتی ( استاندار خوزستان و عضو هیأت امناء)

آقای محمد فروزنده (عضو هیأت امناء)

دکتر محمد اسماعیل مطلق (عضو هیأت امناء)

دکتر سید محمد رضا موالی زاده (عضو هیأت امناء)

دکتر علی خدادادی (عضو هیأت امناء)