جمعه 8 اسفند 1399  

معرفی

اعضاء قبلی هیات امناء دانشکده علوم پزشکی آبادان.

دکتر مرضیه وحید دستجردی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس هیأت امناء

دکتر محمد حسن طریقت منفرد ، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس هیأت امناء

دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس هیأت امناء

دکترسید جعفر حجازی ( استاندار خوزستان)

دکترعبدالحسن مقتدایی ( استاندار خوزستان)

دکتر سید مختارحسینی  (رئیس دانشگاه و دبیر هیات امناء )

دکترمحمد اسماعیل مطلق  (رئیس دانشگاه و دبیر هیات امناء )

دکترعلیرضا آموزنده(رئیس دانشگاه و دبیر هیات امناء )

جناب آقای دکتر غلامرضا توگه (عضو هیأت امناء)

جناب آقای دکتر منصور امین (عضو هیأت امناء)

جناب آقای دکتر دکتر عبدارضا جانگران نژاد (عضو هیأت امناء)

جناب آقای دکترغلامرضا حیدری (عضو هیأت امناء)

جناب آقای دکتر خدابخش کرمی (عضو هیأت امناء)

محمد فروزنده (عضو هیأت امناء)

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محسن شفیعی (عضو هیأت امناء)

دکتر حیات ممبینی (عضو هیأت امناء)

دکتر محمد رضا مخبر دزفولی (عضو هیأت امناء)

دکتر سید علی صدرالسادات (عضو هیأت امناء)

مهندس اسمعیل زمانی (عضو هیأت امناء)