جمعه 8 اسفند 1399  

جلسات داخلی

1399/5/16 پنجشنبه

اولین جلسه کمیسیون دائمی هیات امناء دانشکده در سال 1399 در تاریخ 99/05/14 برگزار گردید..

.
اولین جلسه کمیسیون دائمی هیات امناء دانشکده در سال 1399 با حضور اعضاء محترم هیات امناء جناب آقای دکتر محمد اسماعیل مطلق عضو محترم کمیسیون دائمی و نماینده هماهنگ کننده ، جناب آقای دکتر علی خدادادی ، ریاست محترم دانشکده ، معاونین محترم ، رئیس محترم دبیرخانه هیات امناء و مدیرمحترم مالی و بودجه در روز سه شنبه مورخ 99/05/14 ساعت 11 در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید..
آرشیو