جمعه 8 اسفند 1399  

جلسات داخلی

1399/2/6 شنبه

دومین جلسه کمیسیون دائمی هیات امناء در سال 98 مورخ 98/10/10.

.

دومین جلسه کمیسیون دائمی  هیات امناء سال 98  با حضور جناب آقای دکتر محمد اسماعیل مطلق عضو محترم کمیسیون دائمی ، ریاست دانشکده  جناب آقای دکتر سلمان زاده  رئیس کمیسون ، سرکارخانم دکتر هنگامه پروین دبیرکمیسیون ، معاونین محترم و مدیر مالی و بودجه  در تاریخ 98/10/10 با موضوعیت گزارش حسابرسی سال 97، بررسی پیشنهادات اختصاصی، شاخص های عملکردی سال 1397 و پیشنهادات مشترک در دفتر ریاست دانشکده  برگزار گردید

.
آرشیو