جمعه 8 اسفند 1399  

جلسات داخلی

1399/4/21 شنبه

جلسه بررسی پیشنهادات اختصاصی هیات امناء دانشکده با حضور معاون محترم توسعه در تاریخ 99/04/21 در دفتر معاونت توسعه برگزار گردید..

.
جلسه بررسی پیشنهادات اختصاصی هیات امناء دانشکده با حضور معاون محترم توسعه، حوزه های ارائه دهنده پیشنهاد، رئیس محترم دبیرخانه هیات امنا، مدیر محترم بودجه و معاون محترم مدیر مالی در دفتر معاونت توسعه در تاریخ 99/04/21 راس ساعت 8/30 برگزار گردید..
آرشیو