جمعه 8 اسفند 1399  
1399/1/30 شنبه

اولین جلسه داخلی هیات امناء سالجاری با حضور اعضاء محترم هیات امناء جناب آقایان دکتر موالی زاده، دکتر مطلق، دکتر خدادادی روز سه شنبه مورخ 99/02/02 درخصوص بودجه تفصیلی سال 1399، گزارش عملکرد سه ماهه سوم سال 1398 تا کنون ، .

.
.
آرشیو